ผลงาน

ผลงานโครงการที่ 5 (ชลบุรี)

ผลงานโครงการที่ 5 (ชลบุรี)

บริษัท คูล-เทค จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2547
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตอบสนองความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายเช่นโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม เป็นต้น
โดยเน้นการบริการที่คำนึงถึง มาตรฐานทางด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยในการทำงาน

ด้วยประสบการณ์ในการทำงาน มากกว่า 18 ปี บริษัท คูล-เทค จำกัด
มีความเชี่ยวชาญในงาน ออกแบบและติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร อาทิ
เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล ระบบอากาศอัด

รายละเอียด

เราเป็นบริษัทชั้นนำในการออกแบบและติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร
ในอุตสาหกรรม ให้บริการครบวงจรโดยคำนึงถึงมาตรฐานทางด้าน
วิศวกรรมและความปลอดภัยในการทำงาน