HOME About us

            บริษัท คูล-เทค จำกัด ได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2547 โดยเป็นการรวมตัวกันของผู้ร่วมทุนที่มีประสบการณ์ ในด้านงานระบบ ไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม เป็นต้น โดยเน้นการบริการที่คำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยในการทำงาน การดำเนินกิจการในเบื้องต้น ได้ใช้ฐานลูกค้าเดิม ที่ผู้ร่วมทุนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็น โรงงานอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง จากความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯมีลูกค้า ที่ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจในด้านระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ จำนวนมาก ทั้งประเภทโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ

SERVICE

ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบไฟฟ้ากำลัง


    ตู้เมนไฟฟ้า (MDB)

    ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting)

    ระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm)

    ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Arrester)


ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบปรับอากาศ


    เครื่องปรับอากาศระบบน้ำยา (Split Type)

    เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)

    ระบบระบายอากาศ (Ventilation)

    ติดตั้งท่อส่งลมเย็น (Air Duct)


ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบป้องกันอัคคีภัย


    สปริงเกอร์ (Sprinkle)

    ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

    เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)


ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบงานท่อ


    Process & Utility Piping

    งานหุ้มฉนวน (Insulation Work)


Subscribe to the Expert mailing list to receive updates on new arrivals, special offers and discount information.