COMPANY PROFILE


          บริษัท คูล-เทค จำกัด ได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2547 โดยเป็นการรวมตัวกันของผู้ร่วมทุนที่มีประสบการณ์ ในด้านงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม เป็นต้น โดยเน้นการบริการที่คำนึงถึงคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในการทำงาน การดำเนินกิจการในเบื้องต้นได้ใช้ฐานลูกค้าเดิมที่ผู้ร่วมทุนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงจากความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ  ปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้าที่ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจในด้านระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศจำนวนมาก ทั้งประเภทโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ


SERVICE

ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบไฟฟ้ากำลัง

 • ตู้เมนไฟฟ้า (MDB)

 • ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting)

 • ระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm)

 • ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Arrester)

ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบปรับอากาศ

 • เครื่องปรับอากาศระบบน้ำยา (Split Type)

 • เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)

 • ระบบระบายอากาศ (Ventilation)

 • ติดตั้งท่อส่งลมเย็น (Air Duct)

ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบป้องกันอัคคีภัย

 • สปริงเกอร์ (Sprinkle)

 • ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

 • เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบงานท่อ

 • Process & Utility Piping

 • งานหุ้มฉนวน (Insulation Work)

ServicesSubscribe to the Expert mailing list to receive updates on new arrivals, special offers and discount information.
  

Reference

Reference

ออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบอัคคีภัย

Reference

ออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบอัคคีภัย

งานติดตั้งระบบไฟฟ้า

งานติดตั้งระบบไฟฟ้า